برچسب: 31 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تسویه شد