برچسب: اهدای کتاب «ایران و سازمان ملل به روایت اسناد» به کتابخانه سازمان ملل