علاقه مندی bookmark_border
remove_red_eye 364
favorite_border 3
share

خانه سلامت مقدم

خانه سلامت مقدم

خانه سلامت مقدم

ادرس:خ 20 متری ابوذر ، م مقدم ،جنب موسسه عسکریه ،سرای محله مقدم

واحدی است زیر مجموعه سرای محله که به عنوان ستاد هماهنگ کننده واجرایی محله سالم با استقرار در محله های شهر تهران در نقش تسهیلگر ، سطح سلامت ساکنان محله را از طریق مشارکت همگانی و همکاری های بین بخشی ارتقا می بخشد .

اهداف وضرورت های تشکیل خانه سلامت
اهداف وضرورت های تشکیل خانه سلامت به قرار زیر است :
حفظ وبهبود سطح سلامت محله ؛
جلب مشارکت خانواده ها وعموم اقشار اجتماعی در اداره امور محلی در چارچوب اهداف ، وظایف و مسئولیت ها ی مدیریت سلامت شهری ؛
فراهم نمودن بستر مناسب برای ساکنان محله جهت کسب مهارت های زندگی از طریق تمرین وممارست در مشارکت های اجتماعی ؛
نهادینه نمودن ارتباط مردم ومشارکت جمعی آنان با متولیان مدیریت شهر به ویژه در امر سلامت ؛
ارتقای آگاهی های عمومی مردم در خصوص مسائل سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوی ؛
ارتقای فرهنگ شهر نشینی ومشارکت پذیر نمودن ساکنان محله به عنوان شهروندان مسئول وآگاه در امر سلامت محله ؛

ایجاد همفکری وهمدلی بین ساکنان محله ومسئولان شهرداری منطقه جهت تحقق اهداف سلامت محله .

رویکردهاوجهت گیری های اصلی خانه سلامت
مدیریت سلامت شهری نیازمند سازمان دهی شبکه مردمی برای مشارکت جدی در امر سلامت شهروندان است

آنچه مسلم است شهر سالم محصول تلاش شهروندانی است که در برآورد وتامین نیازهای اجتماعی خود
همراهی نموده ودر تمام مراحل تکوین شبکه خدمات شهری از سیاست گذاری وبرنامه ریزی گرفته تا اجرا ونظارت نقش شایسته ای ایفا نمایند .
ارتقاء وتوسعه خدمات فراگیر وهمه جانبه ؛
هم افزایی با بخش های مختلف مدیریت محله ونهادها وسازمان های مرتبط ؛

آشنایی با ساختار ، اهداف ، وظایف وماموریت
تحقق محله سالم برای شهر سالم ؛
هم راستایی با اهداف شهرداری تهران در تبدیل ازسازمان خدماتی به نهاد اجتماعی ،
ارتقاء سطح سلامت شهروندان ودسترسی سهل ومناسب به خدمات مرتبط .
کارکردها وخروجی های مورد انتظار
کارکردها وخروجی های مورد انتظار خانه سلامت به شرح زیر است :
ارائه برنامه های آموزشی وارائه خدمات سلامت محور در ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی ومعنوی به گروه های مخاطب مردمی ونهاد های سازمانی محله ؛
انجام خدمات سلامت محور با استفاده از افراد توانمند و دارای مدارک تحصیلی مرتبط وارجاع افراد به مراجع حمایتی یا بهداشتی درمانی برحسب نیازهای فردی ساکنان محله ؛
استفاده حداکثری از ظرفیت سلامت یاران محله در جهت ارتقای سلامت محله واجرای برنامه های سلامت محور ؛
تشکیل وفعالیت کانون های تخصصی ؛
تشکیل بانک اطلاعاتی در جهت برنامه ریزی محلی وکلان ؛
جذب ، حفظ وتوسعه مشارکت رابطین سلامت محله

امکانات

برچسب ها