جلسه مدیریت فوریت های روانی-اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی